Säännöt

Yhdistyksen säännöt

I Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Nuorsuomalainen Sanomalehtimiesyhdistys r.y. ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

II Yhdistyksen tarkoitus ja tehtävät


Yhdistyksen tarkoituksena on olla nuorsuomalaisuuden historiallista aatetaustaa kannattavien toimittajien, valokuvaajien ja taiteilijoiden aatteellisena yhdyssiteenä, toimia jäsentensä yhteistoiminnan lisäämiseksi ja heidän ammattitaitonsa kohottamiseksi.


Tarkoitusten toteuttamiseksi yhdistys:
– järjestää kokous-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
– tekee aloitteita ja esityksiä toimintapiirinsä kuuluvissa asioissa
– pyrkii vaikuttamaan sananvapauden turvaamiseksi ja laajentamiseksi
– pyrkii kartuttamaan hallussaan olevia rahastoja
– jakaa jäsenilleen, mikäli varoja on käytettävissä, apurahoja opintomatkoihin yms. aatteellisiin tarkoituksiin 2§:n puitteissa.


Yhdistys voi omistaa irtainta tai kiinteää omaisuutta, muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

III Jäsenistö


Yhdistyksen jäseneksi johtokunta voi kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä vakinaisessa sanomalehtityössä tai sanomalehteen liittyvässä sähköisessä välineessä toimivan henkilön, joka täyttää 2. pykälässä mainitut edellytykset. Johtokunta voi hakemuksesta oikeuttaa toimittajan, valokuvaajan tai taiteilijan, joka on eronnut sanomalehtityöstä tai sanomalehteen liittyvästä sähköisestä välineestä, olemaan edelleen yhdistyksen jäsenenä.Yhdistyksen kokous voi johtokunnan ehdotuksesta kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneen henkilön. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


Jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä, yhdistyksen kokous voi päätöksellään erottaa yhdistyksestä. Päätöstä täytyy kannattaa vähintään kahden kolmasosan (2/3) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä. Jäsenen, joka on jättänyt kahden perättäisen vuoden jäsenmaksun suorittamatta, johtokunta toteaa päätöksellään eronneeksi.


Vuotuisen jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous.

IV Johtokunta


Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä.Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joten kolme (3) heistä on vuosittain erovuorossa. Varajäsenet valitaan vuosittain.Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan.Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta.Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen (3) jäsenen läsnä ollessa. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai sellaisen toimihenkilön kanssa, jonka johtokunta siihen tehtävään määrännyt. Johtokunta voi määrätä taloudenhoitajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin juoksevissa talousasioissa.


Johtokunnan tehtävä on:
– johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa yhdistyksen omaisuutta
– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat sekä panna yhdistyksen kokousten päätöksen täytäntöön
– päättää jäsenten ottamisesta
– edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

V Tilit

10§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on vuosittain esitettävä yhdistyksen tilintarkastajille viimeistään yhtä kuukautta ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kokoukselle osoitettu tarkastuskertomuksensa johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

VI Yhdistyksen kokoukset

11§
Yhdistyksen kokouksilla on ylin päätäntävalta kaikissa yhdistystä koskevissa asioissa. Yhdistyksellä on vuosittain yksi varsinainen kokous helmi-, maalis- tai huhtikuussa ja ylimääräisiä kokouksia milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjaimellisesti johtokunnalta ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

12§
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta jäsenkirjeellä tai Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.Asiasta, jota kokouskutsussa ei mainita, ei voida tehdä päätöstä, ellei kokous kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä katso asiaa kiireelliseksi.

13§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja muut toimihenkilöt
– valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
– esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus päättyvältä toimikaudelta
– esitetään johtokunnan tilikertomus edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä, sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastjien lausunto ehkä antavat aihetta
– määrätään kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruus
– hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
– valitaan johtokunnalle puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet seuraavaan vuosikokoukseen asti
– valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
– käsitellään muut johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat.

14§
Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit on toimitettava umpilipuin, jos joku läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii.

VII Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

15§
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on siitä mainittu ja vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä olevista jäsenistä muutosehdotusta kannattaa. Päätös on samanlaisella ääntenenemmistöllä vahvistettava seuraavassa, aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa.

VIII Erityisiä säännöksiä

16§
Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa jos kokouskutsussa on siitä maininta ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) läsnä olevista jäsenistä ehdotusta kannattaa. Purkupäätös on samanlaisella ääntenenemmistöllä vahvistettava sitä varten koolle kutsuttavassa seuraavassa, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

17§
Jos Nuorsuomalainen Sanomalehtimiesyhdistys puretaan on sen varat ja omaisuus luovutettava purkamiskokouksen määrittelemällä tavalla sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai yhdistykselle, joka parhaiten voi niitä käyttää Nuorsuomalaisen Sanomalehtimiesyhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti.